Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak vše začalo

29. 9. 2007

Jak vše začalo:

 

Již v roce 2000 byla řešena stížnost manželů Filipových, po které následovaly další. Stěžovali si manželé Vlasákovi, manželé Potočkovi, manželé Tomšovi, manželé Vomáčkovi.   

V  letošním roce  byla  podána stížnost občana, adresovaná  České inspekci životního prostředí v Hradci Králové. Mnohé nastartoval i článek  pí Jarmily Novohradské v místním Zpravodaji č.2/2007.

 

Obojí vyjadřovalo nespokojenost se značně se zhoršujícím stavem ovzduší v Častolovicích.

 

Dne 26.6.2007 byl odeslán Inspekci životního prostředí v HK  následující e-mail, který byl současně  odeslán na vědomí pí Mgr.M.Bělkové, starostce městyse Častolovice v následujícím znění:

      Vážení, stěžuji si na silné znečišťování životního prostředí závodem SAINT GOBAIN ORSIL  Častolovice. Zvláště o posledních dvou víkendech a dnes ráno okolo osmé hodiny neustále otravuje ovzduší a tím i životní prostředí. Znečištění ovzduší je tak silné, že musíme opustit zahradu a doma rychle zavřít okna rodinného domu, protože pokud nestihneme okna rychle pozavírat, je nedýchatelné ovzduší i uvnitř domu. Moje trpělivost vypršela, proto se obracím na Vás, a žádám Vás o zjištění osobní odpovědnosti a zajištění nápravy, aby se tento stav neopakoval.  

Věřím, že moji stížnost důkladně prověříte a zajistíte nápravu.                                               Vomáčka Vladimír                                                                  Zahradní    379                                                                        517  50 Častolovice

 

 

Následovala odpověď na tuto stížnost:

  

           ČESKÁ  INSPEKCE

         ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                                                                                     

                                                     Vladimír Vomáčka                                                                                                       

                                                      Zahradní  379                                                         

                                                      517 50 Častolovice               

Oblastní inspektorát Hradec Králové Resslova 1229,

50002 Hradec Králové tel.:495773111,fax:495211175

IČ: 41 693205, e-mail: public@hk.cizp.cz, www.cizp.cz

Doporučeně

 

V áš dopis značky Naše značka:       Vyřizuje / linka                  Místo a datum: 

 45/000/0720378.02/07/KPV           ing. Voříšek 204              Hradec Králové 23.7.2007 

  Věc: Stížnost na obtěžování závodem SAINT - GOBAIN ORSIL S.r.o.

Dne 26.6.2007 jsme převzali Vaši stížnost na provoz SAINT - GOBAIN ORSIL s.r.o.

Častolovice. Následně byla 16.7.2007 provedena neohlášená kontrola ing. Voříškem a ing. Včelákem , inspektory oddělení ochrany ovzduší.

Kontrolou v provozních záznamech bylo zjištěno, že dne 16.6. docházelo v průběhu dne v intervalu -cca -1-;5-=-2- hodin ke krátkým -otevřením nouzové klapky. Bylo zjištěno, že závady způsobila dochlazovací klapka rekuperátoru na lince ČA 1. Závada byla po zjištění odstraněna.

Druhý den, 17.6.2007 došlo vlivem extrémně vysoké teploty vzduchu a tím i vzdušniny odsávané od rozvlákňovacího stroje k zahoření (hoření bez vzniku otevřeného plamene) filtračních desek z minerální vaty Orsil. Tato závada byla vyřešena instalací rozstřikovací rampy do sběrného potrubí, kde se rozstřikují 2 m3/ hod. vody a následně se instalovalo několik měřících bodů teploty jak v potrubí, tak v místech filtračních desek. Kromě toho řeší realizační tým náhradu desek z Orsilu za vložku z netkané textilie (1 nebo 2 vrstvy netkané textilie mezi pletivem), případně jiné komplexní řešení.

Dne 24.6. došlo v době 8,45 - 9,15 hod. po odpichu železa na lince ČA 2 k závadě na dospalovacím hořáku kupolové pece, která byla v co nejkratším termínu odstraněna a dále byl hořák na 100% používán.

Dne 26.6. byla na lince ČA 2 provedena oprava dochlazovací klapky ve spalovací komoře rekuperátoru. Po dobu od 7,45 do 8,30 hod. byl proto používán nouzový výduch. K problémům s rozptylem emisí přispěl i fakt, že v době po 24.6. došlo k trvalému poklesu atmosférického tlaku, což vedlo ke zhoršení rozptylových podmínek.

Vyhodnocením jednotlivých stavů a způsobu jejich odstranění bylo ČIŽP konstatováno, že se ve všech případech jednalo o nepředvídatelné stavy, které nebyly způsobeny zanedbáním povinností ze strany provozovatele technologického celku. Postup provozovatele byl v souladu s provozním řádem, schváleným Krajským úřadem. Po vyhodnocení závad se provozovatel snažil realizovat opatření, která by měla vést ke snížení možnosti opakování.  

Při kontrole dne 26.6.2007 nebylo shledáno porušení zákona č. 86/2002 Sb. a prováděcích vyhlášek.

 

                                                               Ing. Jarmila Černá

                                                    vedoucí oddělení ochrany ovzduší

 

 

  

   Článek Mgr.Jarmily Novohradské  ze čtvrtletníku Zdroj 2/2007

 

ORSILE, ORSILE, TY HANEBNÝ ČUDILE…

 

Ne že bych byla nepřítelem průmyslových závodů, měly by se však chovat tak, jak se v 21. století sluší. Co nám jsou platné řeči a zákony o ekologii a environmentální výchově, když ten, kdo by je měl především dodržovat, je nerespektuje a už 3. týden nám znepříjemňuje ovzduší odporným pachem, díky kterému nelze pobývat venku, přestože léto je v plném běhu. A pokud si nějaký nešťastník zapomene zavčasu zavřít okna i dveře do domu, nemá, kam by unikl. A což teprve, když začne brouzdat po internetu a zjistí, že na stránkách Arniky se v tabulkách nejvyšších znečišťovatelů ovzduší v ČR Saint-Gobain Orsil objevuje třikrát (dvakrát na 10. místě a jednou na 7. místě). Dál je lepší nečíst, neboť když se prokouše výčtem různých chemických názvů,zjistí, jak hodně škodlivý účinek mají vypouštěné látky na lidský organismus. Vedení závodu ale tvrdí, že podnik dodržuje veškeré povolené limity a vše je v pořádku.

A kdo nám skutečně objektivně řekne, kde je pravda a co vlastně dýcháme? O vypovídající hodnotě měření škodlivin prováděných hygienou lze pochybovat, neboť byla předem v dostatečném předstihu ohlášena. Proč nikdo neměřil v neděli 10.6., 17.6., 24.6. nebo v pondělí 25.6. …. Snad někdy najdeme způsob, jak vrátit Častolovicím čisté ovzduší a musíme doufat, že se toho dožijeme ve zdraví.

Byla bych ráda, kdyby někdo kompetentní z Orsilu vysvětlil veřejnosti, co se to poslední dobou v závodě děje, přiznal, jak dalece jsou  nečistoty  vypouštěné  do ovzduší  škodlivé  a  co  s tím  firma

míní dělat.                                                                     

                                     J. Novohradská

ECONNECT  ZPRAVODAJSTVÍ:

Největšími znečišťovateli Královéhradeckého kraje jsou teplárna a elektrárna, ale také výrobce izolací.

 

 10.11.2006
HRADEC KRÁLOVÉ [
Arnika - program Toxické látky a odpady]
Autor:
Marek Jehlička, tel: 222 781 471


Teplárna v Náchodě, elektrárna v Poříčí a firma Saint-Gobain Orsil, s. r. o. jsou největšími znečišťovateli v Královehradeckém kraji. Tři jmenované průmyslové provozy vypustily v roce 2005 do životního prostředí nejvíce látek rakovinotvorných, látek způsobujících kyselé deště a skleníkových plynů. Jejich jména tak figurují na předních příčkách žebříčků největších průmyslových znečišťovatelů v Královehradeckém kraji, které sestavilo sdružení Arnika na základě dat z Integrovaného registru znečišťování (IRZ). Ten je veřejně přístupný na internetových stránkách http://irz.cz/obsah/uvod.

 

Protože každá látka působí jinak na lidské zdraví či na životní prostředí, není možné určit největší znečišťovatele pouhým součtem vypouštěných emisí. Arnika se proto soustředila na rakovinotvorné látky, látky poškozující rozmnožování (reprotoxické), skleníkové plyny, plyny přispívající ke tvorbě kyselých srážek, polyaromatické uhlovodíky a styren.

„Letos poprvé se v IRZ objevila firma Saint-Gobain Orsil, s.r.o. z Častolovic a hned se umístila nejen na prvním místě jednoho z žebříčků pro Královéhradecký kraj, ale je dokonce také jedinou firmou z tohoto regionu, která se probojovala mezi prvních deset v celostátních žebříčcích největších znečišťovatelů. Získala smutné sedmé místo v tabulce provozů vypouštějících nejvíce rakovinotvorných látek,“ řekla o překvapivém zjištění Mgr. Miroslava Jopková z programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika. Tato firma během výroby izolačních materiálů vypustila do ovzduší v Královéhradeckém kraji nejvíce rakovinotvorných a pravděpodobně rakovinotvorných látek za rok 2005, konkrétně 14 364 kg dichlormethanu a formaldehydu. Hned na druhém místě je provoz výrobce hudebních nástrojů Amati-Denak, s.r.o. v Hradci Králové díky vysokým emisím trichlorethylenu. V oblasti rakovinotvorných a potenciálně rakovinotvorných látek vychází v IRZ Královéhradecký kraj jako šestý nejhorší. Naopak v případě skleníkových plynů a látek způsobujících kyselé srážky má třetí až čtvrtý nejnižší součet pro tyto látky vypuštěné do ovzduší mezi regiony České republiky.

Elektrárna v Poříčí a teplárna v Náchodě provozovaná společností Harpen ČR s.r.o. se z celého kraje nejvíce podílely na vzniku kyselých srážek a vypustily rovněž nejvíce skleníkových plynů v Královéhradeckém kraji. Ani emise více než 200 kg arsenu do vody u obou podniků není zanedbatelná.

Zajímavé je také meziroční srovnání úniků a přenosů škodlivých látek podle dvou dosud provedených hlášení do IRZ. Například společnost Federal - Mogul Friction Products a.s. , která v loňském roce byla v celorepublikovém žebříčku čtvrtým provozem s nejvyššími emisemi rakovinotvorných látek, snížila emise téměř o 70 %. „V roce 2004 vypustila do ovzduší 30 300 kg trichlorethylenu, v roce 2005 to bylo už jen 9800 kg této látky. To je výrazné snížení, ke kterému možná tuto firmu přimělo i čtvrté místo v celostátní žebříčku v loňském roce,“ dokumentovala Jopková na příkladu z Královéhradeckého kraje, jak funguje IRZ při snižování emisí škodlivých látek.

Informace do registru letos ohlásilo 72 provozů na území Královehradeckého kraje, což je o 14 více ve srovnání s minulým rokem. Nejčastěji ohlašovanou látkou byl amoniak (čpavek), tedy látka typická pro zemědělské provozy.

Žebříčky provozů, které vypouštějí nejvíce škodlivin do vzduchu, vody, půdy či odpadů, zveřejňuje Arnika již druhým rokem. „V IRZ veřejnost nenajde přehlednou souhrnnou tabulku, ze které by bylo možné snadno vyčíst, kdo patří k největším znečišťovatelům prostředí. Protože ani vláda dosud nepřišla s komplexním programem, který by motivoval firmy ke snižování vypouštěných škodlivin, zůstává tato databáze jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak snížit emise toxických látek z konkrétních provozů. Žádná firma totiž nestojí o pověst největšího znečišťovatele životního prostředí, a proto se snaží sestoupit alespoň o nějakou příčku níž. V USA se díky zprovoznění registru a programu motivujícímu ke snižování množství vypouštěných látek podařilo snížit emise toxických látek o 46 % během pěti let,“ uvedl tiskový mluvčí Arniky Marek Jehlička.

Posouzení největších znečištovatelů je velmi složitým procesem, při němž je nutné zohlední řadu odborných aspektů, jejichž rozsah není možné jednoduše vylíčit v tiskové zprávě. Pro úplné pochopení posuzovaných kritérii proto doporučujeme navštívit internetovou stránku Budoucnost bez jedů, kde Arnika zveřejnuje celou analýzu IRZ včetně vysvětlení použitých postupů. Arnika rovněž postupně zveřejní žebříčky největších znečišťovatelů po jednotlivých krajích České republiky.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář